Należności

Należności uiszcza się za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych za:

  1. żeglugę oraz przewóz ludzi lub towarów obiektami pływającymi,
  2. holowanie lub spław drewna,
  3. korzystanie ze śluz lub pochylni.

Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", za rok poprzedni.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", ogłasza wysokość stawek należności na rok następny.

W Polsce na śródlądowych drogach wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, wyznaczono odcinki tych wód, za korzystanie z których uiszcza się należności. W obszarze działania RZGW w Szczecinie śródlądowe drogi wodne są wodami naturalnymi, swobodnie płynącymi, za korzystanie z których nie pobiera się należności. Nie ma również urządzeń wodnych usytuowanych na tych wodach, za korzystanie z których pobiera się należności.